Chùa Giác Lâm (Đại Lễ Trai Đàn Dược Sư 2014)

http://youtu.be/evuQCYty5Nk

http://youtu.be/4lPZ5zpgg7M

http://youtu.be/g0Y2B0ls6rA

http://youtu.be/st-J0M7sg_Q